Resultaat van coaching op maat

Onze gezamenlijke complete aanpak

Als professionele coach wil ik jou helder in beeld laten krijgen wie je in de kern bent, wat je ten diepste zélf wil en kunt, en hóe je dat gaat realiseren. Jouw ontwikkeling in de meest complete zin van het woord.

Ik beschouw de mens, jou, als één geheel, dat bestaat uit de onderdelen cognitie, fysiek, affectie en spiritualiteit, met daaromheen de context die dat geheel beïnvloedt.

Jouw uniciteit, jouw kwaliteiten en jouw motivatie zullen onder begeleiding van mij vrijgemaakt en ingezet worden. Volledig ten dienste van jou.

Jouw potentieel + mijn begeleiding = resultaat van coaching op maat

Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de gedragsveranderingen die jij tijdens het traject jezelf aanleert en jou opluchting geven. Soms kleine veranderingen, met groot rendement.

Tijdens het gehele coachingstraject zal ik samen met jou steeds het rendement ervan evalueren.

Omdat jouw proces, jouw belang en jouw resultaat sturend zijn, moet naar mijn mening ook vanuit die invalshoek beoordeeld worden hoe effectief de coaching is. Dat zal ik daarom steeds “meten”, gezien door jouw bril.

Jouw persoonlijke ervaring is bepalend voor de mate van effectiviteit.

Door therapieën verworven inzichten

Mijn ervaringsdeskundigheid

Vanuit de therapieën die ik heb gevolgd weet ik waar ik in mijn gegane levensweg gekwetst ben. Daardoor ken ik mijn eigen kwetsbaarheden en (on)mogelijkheden.

Jarenlange groepstherapie maakt dat ik me in veel, zo niet alle, varianten daarvan inleven kan. Tijdens de therapie heb ik de vele oorzaken die hieraan ten grondslag liggen de revue zien passeren. Deze werden daar uitgewerkt met symbolen én door de cliënten zelf. Het ervaren van al deze varianten gebeurde altijd lijfelijk, en dus door het te ervaren en te voelen.

Dit leverde mij een breed referentiekader op van oorzaken, kwetsbaarheden en tekorten aan levensbehoeften van mensen. 

Daarvan heb ik het volgende geleerd. Naast de vroeger door mij sterk doorontwikkelde (doorgeschoten) cognitieve en fysieke onderdelen, mogen emoties en bewustwording van de zin van het leven ook belangrijk voor mij zijn. Deze mogen zelfs een prominente plek innemen, wat ik mij tegenwoordig dan ook helemaal toe sta. Mogelijkheden die zich daartoe voor doen grijp ik ten volste aan.

Soortgelijke ontwikkelingen gun ik ook jou.

Jouw heelheid

Bovenstaande ervaringen hebben me ervan bewust gemaakt hoe enorm groot de invloed van de omgeving is op de cognitieve, fysieke, affectieve en spirituele aspecten van de mens. En hoe dit gevolgen kan hebben op de “heelheid” van de mens.

Daarom zal ik daaraan alle aandacht geven, met eveneens oog voor wat er op het niveau van normen, waarden en overtuigingen in jou daaraan ten grondslag ligt.

Ik zet daarbij gevarieerde coachingshoudingen en werkvormen in. Coachingshoudingen die ik aanneem, afgaand op jouw behoefte en vanuit mijn authentieke ik. Situationeel, ten aanzien van het verleden en/of het heden, maar steeds gericht op de toekomst.

Van inzicht naar beweging ga ik met jou, naar doelen en acties. Dat doe ik door creatieve en bewegende werkvormen in te zetten. Altijd aanhakend op wat jij op dat moment kunt, en nodig hebt.